Kvifor Sogn og Fjordane Næringsråd?

Sogn og Fjordane Næringsråd har to hovudoppgåver:

  • Bidra til større vekstkraft og verdiskaping for næringslivet i vår region
  • Være eit felles talerøyr for næringslivet i fylket og jobbe for at rammevilkåra for desse blir best muleg

Dette skal vi primært gjere igjennom følgjande arbeid:

  • Bidra til å skape utvikling i næringar der vi har naturgitte fordelar og godt grunnlag for vidare vekst
  • Skape areaner og legge til rette for auka nettverksbygging, kunnskapsdeling og samhandling
  • Arbeide for at regionen er ein synleg og attraktiv arbeids-, bu- og serviceregion
  • Stimulere til auka innovasjon og nyskaping i regionen
  • Bidra til større samspel mellom næringsliv, utdanning og FoU-miljø
  • Påverke sentrale samfunnsaktørar og fremme vår posisjon i viktige nasjonale og regionale beslutningsorgan