Vellukka samling med Monica Mæland på besøk

Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland inviterte alle næringsorganisasjonane og verkemiddelapparatet i Sogn og Fjordane og Hordaland til ei felles samling i Førde 4.-5. november.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som opna fellessamlinga, då ho og mange andre starta dagen på PEAK Sunnfjord der vi fekk ei spennande omvising og fekk møte mange av dei flotte bedriftene som er på PEAK.  

 

Saman inn i Vestland

Tema for samlinga var næringsutvikling og næringspolitikk i Vestland fylke og målsettinga med konferansen var å få god kjennskap til organisering og strategiske satsingsområde for den nye fylkeskommunen og til endringar som kjem som eit følgje av at eit nytt fylke. 

Vi hadde også ei god økt med nokre av dei nye fylkespolitikarane i Vestland fylkeskommune. Det var mellom anna innlegg ved fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis. Paneldebatt vart det også då Noralv Distad frå Vestland Høgre og Helge Stormoen frå Vestland FrP tala.

 

Ovanfor: Monica Mæland snakkar for lyttande publikum.


Eit løft for næringslivet

Ein av grunnane til at vi ønska å få til denne felleskonferansen, var å legge til rette for god dialog med næringsavdelinga i den nye fylkeskommunen. Eit mål var også å kunne kome med innspel og legge føringar om det næringspolitiske arbeidet frå 1.1.2020. I tillegg ønska vi også å knyte sterkare band mellom dei næringspolitiske organisasjonane i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland er svært glade for at vi fekk til ei slik samling allereie før Vestland fylke er offisielt tredd i kraft. Vi er svært takksame for alle dei gode innlegga og diskusjonane som alle deltakarane bidrog aktivt til. Dette var også eit viktig startskot for eit sterkare samarbeid mellom Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland til beste for næringslivet i Vest.

Takk for no, heilt til neste gong.

Bjørn Lødemel
Dagleg leiar, Sogn og Fjordane Næringsråd

 

HER finn du program frå samlinga.

HER finn du presentasjonane frå foredraga.

Kraftskatteutvalet ute av kurs

Ein kronikk av Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd

 

Det har vore store forventningar frå heile kraftbransjen til utgreiinga som kraftskatteutvalet skulle gjere for å «legge best mogeleg til rette for samfunnsøkonomiske lønsame investeringar i vannkraft». Dei sterke reaksjonane på utvalet si innstilling viser at vi både har fått ei utgreiing som ikkje svarar til dei utfordringane som større kraftutbygging møter og som slår beina under mesteparten av småkraftnæringa.  I tillegg set den fyr på heile distrikts-Norge med forslag om å ta frå kraftkommunane kraftinntektene som gjennom alle tider har vore betaling frå storsamfunnet for dei naturinngrepa som kraftutbygginga har ført til.

For kraftbransjen er det særleg forslaga om senking av innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraft og at ein ikkje får på plass eit skatteregime som sikrar at samfunnsøkonomiske lønsame vasskraft-utbyggingar blir gjennomført som skapar dei sterke reaksjonane. Dette var hovudmålsettinga til utvalet, og det er svært skuffande at dei ikkje har levert på dette området.

Grunnrenteskatten er ein særskatt som skal beskatte den ekstra avkastinga ein vasskraftprodusent får fordi ein utnyttar ein avgrensa naturressurs. Slik grunnrenteskatten er innretta i dag, betalar kraftverka grunnrenteskatt på eit mykje høgare grunnlag enn den ekstra avkastinga naturressursen gir. Grunnlaget for grunnrenteskatten vert derfor oftast høgare enn grunnlaget for overskotsskatten sjølv om overskotsskatten skal beskatte heile overskotet.

 

Ovanfor: Jølstra Kraftverk

 

Dette fører til at viktige vasskraftprosjekt, mellom anna innan opprusting og utviding blir lagt på is på tross av at dei er samfunnsmessig lønnsame. Både grunneigarar, vertskommunar, staten og kraftselskap går derfor glipp av store inntekter. Det er ikkje mogleg å finansiere eit kraftverk til ei rente som er på nivå med friinntektsrenta som var 0,7% i 2018. Dette gjer at grunnrenteskatten må betalast av eit langt høgare grunnlag enn det faktiske overskotet, og dette fører til at ein går glipp av store mengder regulerbar fornybar vasskraft. Her har utvalet svikta.

Når det gjeld forslaget om å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverka er dette berre tragisk. Dersom dette blir gjennomført vil det føre til ei rasering av mesteparten av småkraftnæringa. Det er i dag 50 småkraftverk under bygging og det er godkjent 350 konsesjonar som kan byggast ut. Her blir det full stans, og ein kan tape ein kraftproduksjon på meir enn 3 TWh i tillegg til at mange av dei som har bygt ut kan gå konkurs. For leverandørindustrien har dette allereie fått dramatiske konsekvensar med full stans i nye prosjekt. 

Det er berre få år sidan eit samla storting vedtok å auke innslagspunktet for grunnrenteskatt frå 5.5 til 10 MWA. Det gjorde at det som vi definerer som småkraft vart friteken for grunnrenteskatt. 

No ønskjer utvalet å senke innslagspunktet til 1,5 MVA noko som er langt under det som var Stortinget sitt utgangspunkt då denne grensa vart heva, og det er svært provoserande.

Konklusjonen bør vere svært enkel. Kraftskatten til kommunane må ligge fast slik at vertskommunane for kraftutbygging får kompensert for naturinngrepa slik som det er i dag. 

Forslaget om senking av innslagspunktet grunnrenteskatt må leggast til side og ein må jobbe vidare med å finne gode modellar for skattlegging av større kraftutbyggingar som gjer at desse ikkje bli skatta i senk i tidlegfase. Då vil ein kunne oppfylle målsettinga om å få fleire samfunnsøkonomisk lønsame vasskraft-utbyggingar og ein vil i tillegg oppfylle målsettingane om auka fornybar kraftproduksjon. Det vil også legge til rette for næringsutvikling og større verdiskaping i store delar av landet og vere eit svært viktig tiltak for å nå klimamåla både nasjonalt og internasjonalt.

 

Ovanfor:Kraftverk under bygging i Fjærland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Førde

Sogn og Fjordane Næringsråd og Bergen Næringsråd/Næringsalliansen inviterer til ei spennande og viktig næringspolitisk samling i Førde 4.-5. november med tema Næringspolitikk i Vestland. Framtidig organisering og samarbeid vil vere viktige tema.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal innleie på konferansen, og det nye fylket vil ha ei sentral rolle i arrangementet. Innovasjon Norge skal også delta og Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest er inviterte for å snakke om næringspolitisk samarbeid i Vestland.

Trykk her for program og påmelding.

Påmeldingsfrist: 18.oktober

Espen Børhaug (næringspolitisk rådgivar, Bergens Næringsråd), Marit Warncke (administrerande direktør, Bergens Næringsråd) og Bjørn Lødemel (dagleg leiar, Sogn og Fjordane Næringsråd).

 

Fremhevet foto av M. Mæland er tatt av Torbjørn Tandberg.

Tilbyr skreddarsydd leiarstudium

Framtidsfylket og Sogn og Fjordane Næringsråd har tatt initiativ til eit nytt leiarutviklingsprogram. Målet er å heve nivået på leiarane i fylket.

– Omstilling, innovasjon, det grøne skiftet, bærekraftige forretningsmodellar, rekruttering, digitalisering og nytt storfylke. Dette er utfordringar vi alle føler på og ønsker å ruste oss for. I samarbeid med Sogn og Fjordane Næringsråd har vi difor fått skreddarsydd eit program for leiarar i Sogn og Fjordane, seier Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, meiner oppdaterte leiarar er heilt avgjerande for utvikling i bedriftene.

– Vi lever i ei verd med stadig raskare omstilling og større krav til leiarskap på fleire område – også her i Sogn og Fjordane. Då er det viktig med leiarar som heng med i omstillingstakta, oppdaterer seg og har føresetnad for å utvikle bedrifta og dei tilsette. Programmet er høgst aktuelt.

Styreleiar i Framtidsfylket, Nandor Helgheim, meiner dette er ei viktig satsing for fylket og framtida:

– Vi ønsker å møte nye strukturar med endringsvilje og tilpassing. Å heve nivået på leiarane i fylket er ein god start, og vil gjere prosessane enklare.

Styreleiar i Framtidsfylket: Nandor Helgheim

Vil skape nyttige nettverk

Programmet blir levert av NHH Executive i samarbeid med AFF. Det blir lagt vekt på den enkelte deltakars kompetanse på omstilling, innovasjon og endringsleiing, samt individuelle føresetnader og ferdigheiter.

– Vidare skal programmet bidra til å utvikle verksemdene til deltakarane i både privat og offentleg sektor og skape nettverk i regionen. Vi trur at leiarane i Sogn og Fjordane vil ha nytte av å komme saman og diskutere felles problemstillingar, korleis dei kan møte framtidas utfordringar og korleis utvikle seg som leiarar, seier Lødemel.

Viktig i eit rekrutteringsperspektiv

 Fleire verksemder i Sogn og Fjordane melder at det er utfordrande å rekruttere kompetanse og arbeidskraft. Å skape gode arbeidsmiljø er eit viktig ledd i å tilby attraktive arbeidsplassar.

 – I eit rekrutteringsperspektiv er trivsel på arbeidsstaden essensielt. Vi ser at bedriftene som tar personalpolitikk på alvor og har godt leiarskap i fokus har lite gjennomtrekk. Framtidsfylket ønsker å tilby attraktive arbeidsplassar som legg til rette for at ein får vekse både fagleg og personleg, seier Hovland.

Bjørn Lødemel i Sogn og Fjordane næringsråd og Linda Hovland i Framtidsfylket ønsker leiarar på alle nivå med i programnmet.

Tilpassa Sogn og Fjordane

 Programmet er for leiarar på ulike nivå.

– Anten du er toppleiar, mellomleiar eller går med ønske om å bli leiar, kan du melde deg på programmet. Einaste kravet er at du har ein bachelor i botn, for programmet er på masternivå. Du oppnår 30 studiepoeng som kan vere del av ei mastergrad, seier Lødemel.

 Dei fleste samlingane vil vere i Sogn og Fjordane, samt ei i Bergen og ei i København. Oppstart er oktober 2019, og programmet vil gå fram til desember 2020

– Programmet er unikt fordi det er produsert spesielt for Sogn og Fjordane. Det betyr at tema og problemstillingar som blir tatt opp er aktuelt for vår region. Samtidig blir det nasjonale og internasjonale case på agendaen, forklarar Hovland.

Meld deg på!

Saman oppmodar dei fylket sine leiarar til å melde seg på.

– Fagleg påfyll, nye nettverk og verktøy til å møte aktuelle utfordringar er blant det du vil få ut av programmet. Vi håpar dette kan bli eit fast tilbod, slik at det etter kvart vil vere tilgjengeleg for heile Vestland. Det igjen kan bety nye samarbeid og synergiar, seier Hovland.

– Og så må vi få takke Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi som viktige medspelarar for at vi kan tilby programmet. Dei ser viktigheita av eit høgt nivå på leiarane i fylket, avsluttar Lødemel.

Her finn du meir info om programmet og påmelding.

Nytt leiarutviklingsprogram til Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er inne i ei tid med store omstillingsbehov og moglegheiter. No tilbyr vi eit skreddarsydd leiarutviklingsprogram til leiarar som vil ruste seg for framtida.

Verksemder i både privat og offentleg sektor står framfor store endringsutfordringar. Sentralt i dette står endring i teknologi, endring i kunde- og forbrukaråtferd og nye forretningsmodellar. For at organisasjonen skal kunne tilpasse seg, er det viktig at leiarar fyller på med kompetanse og tek i bruk nye modellar og metodar for verdiskaping, vekst og å vere ein attraktiv arbeidsgjevar.

Bli ein leiar for framtida!

Framtidsfylket og Sogn og Fjordane Næringsråd inviterer til eit kompetansegjevande leiarutviklingsprogram som gjev deltakarane 30 studiepoeng på masternivå. Studiet gir deg relevant fagleg påfyll og eigenutvikling som leiar. 

Programmet blir levert av NHH Executive i samarbeid med AFF.

Klikk her for påmelding og meir informasjon om programmet 

Gjennomføring

Oppstart: 28. oktober 2019
8 samlingar over 16 månadar.

Frist for påmelding: 1. september 2019

I kompetanseprogrammet inngår

 • Åtte 2-3 dagars samlingar fordelt over 16 månadar
 • Online forelesingar i framkant av samlingane
 • Obligatorisk litteratur
 • Canvas (digital læringsplattform)
 • Ei samling er lagt til København
 • Rettleiing av  innleveringsoppgåve
 • Grupperettleiing mellom samlingane
 • Eksamensgjennomføring og sensurering

Samlingsdatoar

 • 28.– 30 . oktober : Gloppen Hotel, Sandane
 • 2. – 4.  desember : Norges Handelshøyskole, Bergen
 • 10. – 12. februar 2020: Quality Sogndal Hotel, Sogndal
 • 30. mars – 1. april 2020: Fretheim Hotel, Flåm
 • 25. – 27. mai 2020: København
 • 19.– 21. august 2020: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
 • 5. – 7. oktober 2020: Alexandra hotel, Loen
 • 30.11 – 2. desember 2020: Gloppen Hotel, Sandane

Pris

For tilsette i offentlege organisasjonar: kr 135 000,-
For tilsette i private bedrifter: kr 90 000,-

Differansen kjem av at det finst ulike tilskot til kompetanseheving for offentlege tilsette som kvar enkelt kan søke på. Deltaking for tilsette i privat sektor er støtta av Sparebankstsiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi.

Deltakaravgifta dekker ikkje:

Vi tek atterhald om tilstrekkeleg tal deltakarar.

Har du spørsmål om kontrakt og pris, kontakt: Linda Hovland, Framtidsfylket. Mob 99 0178 52/E-post: linda@framtidsfylket.no
Har du spørsmål om det faglege programmet kontakt: Tore Hillestad, NHH
Har du spørsmål om opptak, kontakt: Lena Marie Vestli, HNN

 

På plass i PEAK Sunnfjord

Frå no av finn du Sogn og Fjordane Næringsråd i Peak Sunnfjord i Senturm Sør i Førde. Her deler vi kontor med Framtidsfylket. F.v. Dagleg leiar i SFN, Bjørn Lødemel og Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Sogn og Fjordane Næringsråd er på plass i PEAK Sunnfjord.

1. mars flytte Sogn og Fjordane Næringsråd inn i PEAK Sunnfjord. Adressa er Hafstadvegen 25, 6800 Førde. Her er vi del av eit nytt og dynamisk kontorfellesskap for gründarar, oppstartselskap, etablerte teknologibedrifter og verkemiddelapparat. Vi deler kontor med Framtidsfylket, slik vi har gjort tidlegare i andre lokale, og vi gler oss veldig til å utvikle eit spennande samarbeid med mange offensive og nyskapande bedrifter.

Sogn og Fjordane Næringsråd har ei open dør til næringslivet og næringslivsorganisasjonane i Sogn og Fjordane, og vi håpar at plasseringa i PEAK Sunnfjord vil gjere det både lettare og meir interessant å besøke oss. Vi har tilgang til det beste av møtefasilitetar og møterom, og vi skal legge til rette for gode og effektive møter. Det vil ikkje vere faste kontortider for SFN på grunn av mykje reiseverksemd. Derfor er det bra om ein kan melde frå i god tid om ein ønskjer møte.

Sjølv om vi har fått oss gode kontorfasilitetar, er det er ei prioritert oppgåve for SFN å besøkje medlemsbedriftene på si heimebane. Dersom de går inn på Facebooksida til Sogn og Fjordane Næringsråd, vil de sjå gode døme på det. Dersom du ikkje er følgjar på sida er du hjarteleg velkommen.

Uansett om du vil besøke oss på PEAK Sunnfjord eller de ønskjer at SFN skal kome på besøk kan de bruk epostadressa, telefon eller messenger og gjere avtale.

Generalforsamling i Sogn og Fjordane Næringsråd 25. april 2019.

Vi er i innspurten med programmet og opplegget for generalforsamlinga 25. april. Det skal bli ei spennande samling med svært aktuelle tema. Vi kjem til å legge ut programmet i løpet av kort tid, men det er berre å sette av dagen allereie no. Vi håpar at svært mange av våre medlemer vil vere med på Generalforsamlinga.

 

 

 

Julehelsing frå Sogn og Fjordane Næringsråd

Året er snart omme og jula nærmar seg med stormskritt. I ei knapp månad har eg vore dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, og eg er mektig imponert over alt som skjer her i fylket.

Eit næringsrikt 2019
Vekene har gått med til møte med bedrifter og næringsorganisasjonar for å knyte kontakt, og for å lære om viktige og aktuelle næringspolitiske saker. Det har kome mange viktige saker på blokka mi, som eg gler meg til å jobbe vidare med i 2019.

Det handlar om endringar i skatteregime for nokre av dei naturbaserte næringane, og nye saker som dukka opp i samband med statsbudsjettet. Viktige saker som Stad skipstunnel, nettleige og arbeidet mot kommersielle flyruter i Florø, og dei andre flyplassane i fylket, har blitt diskutert. Næringsrådet ser fram til å jobbe vidare med desse og fleire andre saker inn mot sentrale styresmakter på nyåret.

Bør vere stolte
Næringslivet i Sogn og Fjordane er offensivt og nyskapande. Det finst utruleg mange gode eksempel på nettopp dette, og det bør vi vere stolte av. Likevel er det store utfordringar på fleire området. Det er urovekkande mangel på arbeidskraft fleire stadar. Lokale styresmakter må ha større fokus på næringsutvikling og å gje næringslivet gode vilkår for å skape vekst og auka verdiskaping. Sogn og Fjordane Næringsråd ønskjer å ha fokus på desse utfordringane framover, og samarbeide aktivt med andre organisasjonar for å få ei positiv utvikling også på desse områda.

Sterke saman
Vi har store mogelegheiter til å utvikle ein sterk næringspolitisk organisasjon som skal tene næringslivet i Sogn og Fjordane. Ein organisasjon som kan opptre på vegne av næringslivet i fylket overfor sentrale styresmakter og som kan samarbeide tett med andre næringslivsorganisasjonar, enkeltbedrifter og næringar når det skjer endringar som har konsekvensar for vårt næringsliv.

For å klare dette er det avgjerande å ha brei representasjon i Sogn og Fjordane Næringsråd frå alle næringar, frå næringslivsorganisasjonar og frå enkeltbedrifter. Vi må ha inngåande kjennskap til utfordringane for næringslivet i fylket dersom vi skal kunne fremje næringslivet sine interesser. Det gjer vi best med å møtast og utveksle erfaringar og ha eit konstruktivt og tett samarbeide på alle nivå og med alle våre samarbeidspartnerar.

I 2019 skal vi utvikle ein sterk, kompetent og samlande næringslivsorganisasjon med stor politisk gjennomslagskraft. Vi skal vere pådrivar for framtidsretta strategisk utviklingsarbeid i fylket, og vi skal fortsette å jobbe for deg og DI bedrift.

Ikkje medlem? Meld bedrifta di inn her! 

No gjenstår det berre å ønskje dykk alle ei riktig god jul og eit optimistisk 2019!

Tek fatt på jobben

Måndag 1. desember var Bjørn Lødemel på plass som dagleg leiar for Sogn og Fjordane Næringsråd.

– Det er utruleg kjekt å endeleg komme i gong. Eg er svært glad for at eg får arbeide for næringslivet i Sogn og Fjordane i ei så spennande stilling, seier han.

Nettverksbygging i fokus
Det vil vere ei prioritert oppgåve den komande tida å besøkje bedrifter i alle delane av fylket for å knyte kontakt og få innspel på viktige saker for enkeltbedrifter og næringar.
– I tillegg blir det svært viktig å bygge opp ei større og representativ medlemsmasse for å stå sterkt overfor sentrale styresmakter og ha tyngde i dei nasjonale prioriteringane.

Leiarutviklingsprogram
Det ligg mange spennande satsingar i løypa for Sogn og Fjordane Næringsråd og våre samarbeidspartnerar. Eit av dei viktigaste prosjekta blir oppstarten av Leiarutviklingsprogrammet som Sogn og Fjordane Næringsråd har vore ein av pådrivarane for å få til.

Fylket vårt er inne i ei tid med store omstillingsbehov og moglegheiter. Dette krev at etablerte bedrifter i næringsliv og offentleg sektor utfordrar seg sjølv, samt utforskar nye modellar og metodar for verdiskaping og vekst
– Derfor er det svært gledeleg å kunne komme i gong med eit så tidsriktig og nyttig program for leiarar i Sogn og Fjordane.

Vi reknar oppstart i løpet av mars/april. Påmelding til studieplassar vert rett over nyttår, så følg med!

Open dør
Sogn og Fjordane Næringsråd ser fram til å vidareutvikle det gode samarbeidet med viktige næringslivsorganisasjonar i fylket, samt med det politiske miljøet som er her.
– Det beste verktøyet for å skape vekst i Sogn og Fjordane er eit tett samarbeid og god dialog mellom dei som jobbar for nettopp dette.

Lødemel skal dele kontoradresse med Framtidsfylket i Naustdalsvegen 1B i Førde. Han legg vekt på at døra alltid vil vere open for alle næringsdrivande, næringsorganisasjonar og enkeltpersonar som vil skape arbeidsplassar, vekst og utvikling i næringslivet i Sogn og Fjordane.
– Sogn og Fjordane Næringsråd skal fungere som ein døropnar for næringslivet inn mot det politiske miljøet og offentlege etatar på alle nivå. Vi håpar bedrifter tek kontakt med oss om dei har saker eller gode innspel å komme med, avsluttar han.